Inicio

Xunta de Galicia
 
Destaques

Aluguer

Programa Aluga

 

O IGVS considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto establece unha serie de medidas que axudan, tanto ao propietario coma ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades respectivas.

 

Sorteos de VPA e VPP

Resolucións dos sorteos de adxudicatarios de VPA e VPP

Consulta e coñece as resolucións dos sorteos de adxudicación de vivenda do Rexistro de Demandantes e da Vivenda Pública Protexida.

Calidade na edificación - Normativa sobre habitabilidade

Acceso á vivenda

A normativa sobre habitabilidade ten por obxecto establecer as condicións de habitabilidade aplicables ás vivendas en edificacións de nova construción, así como regular os requisitos que deben cumprir as obras de rehabilitación ou obras de ampliación de edificacións existentes, co fin de que as vivendas obxecto das ditas obras alcancen unhas condicións mínimas de habitabilidade.